Privacybeleid voor ontvangers van wenskaarten en ansichtkaarten (privacybeleid voor gegevens die niet bij de betrokkene zijn verzameld overeenkomstig artikel 14 AVG)

Met het aanbod van MyPostcard.com GmbH, Hohenzollerndamm 3, 10717 Berlijn (“MyPostcard“ of “wij“), kunnen klanten van MyPostcard groeten en ansichtkaarten sturen naar natuurlijke personen (“ontvangers“) en informatie over ontvangers opslaan in een adresboek in de MyPostcard-app. In dit kader slaat MyPostcard persoonsgegevens op van Ontvangers die MyPostcard niet rechtstreeks van de betrokkene verzamelt. Dit privacybeleid informeert ontvangers over de persoonlijke gegevens die door MyPostcard worden verwerkt en hun rechten in overeenstemming met art. 14 AVG.

Opmerking: voor zover u klant bent van het MyPostcard-aanbod of onze website bezoekt, vindt u informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw rechten in ons “Privacybeleid voor de diensten van MyPostcard.com GmbH“ op https://www.mypostcard.com/datenschutz.

1.    Verantwoordelijke persoon en contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

De verantwoordelijke persoon voor de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig art. 4 (7) AVG is:

MyPostcard.com GmbH
Hohenzollerndamm 3
10717 Berlijn
Email: support@mypostcard.com

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, of als u informatie wilt ontvangen, gegevens wilt corrigeren, blokkeren of verwijderen, neem dan rechtstreeks contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via datenschutz@mypostcard.com of via ons postadres met de toevoeging “de functionaris voor gegevensbescherming“.

2.    Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen, bescherming van uw gerechtvaardigde belangen

Gebruikers van de MyPostcard-diensten kunnen persoonsgegevens van derden verstrekken en opslaan in het kader van de hen ter beschikking gestelde functionaliteiten. Het gaat om de volgende functionaliteiten en persoonsgegevens:

 • Gebruikers van de MyPostcard-diensten hebben de mogelijkheid om gepersonaliseerde ansichtkaarten en wenskaarten te ontwerpen en naar derden te sturen. Gebruikers geven daarbij de naam/voornaam en het adres van de ontvanger op. Wij verwerken deze gegevens om de bestelling van de gebruiker voor het verzenden van de begroeting en de ansichtkaart uit te voeren en zo onze contractuele verplichting jegens de gebruiker na te komen. Zonder de verwerking van deze gegevens is een correcte afhandeling van de verzendopdracht van de gebruiker niet mogelijk. We hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van verzendopdrachten die door onze gebruikers zijn geplaatst. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die voor dit doel van derden, d.w.z. u, zijn verzameld, is art. 6 (1) zin 1 sub. f AVG.

 • Gebruikers hebben ook de mogelijkheid om een adresboek aan te maken om toegang te krijgen tot contacten naar wie gebruikers al ansichtkaarten en wenskaarten hebben gestuurd via onze diensten, of om zelf handmatig contacten toe te voegen. In dit geval kunnen gebruikers aan derden hun achternaam, voornaam, adres, een e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en relatie met de persoon (familie, vrienden, bedrijf, enz.) doorgeven. We bieden gebruikers ook de mogelijkheid om automatisch contacten toe te voegen uit de contacten die zijn opgeslagen op hun eindapparaat en deze op te slaan in hun adresboek in onze diensten. Daarbij worden de door de gebruiker op zijn eindapparaat opgeslagen contacten met hun naam, voornaam, adres en - indien door de gebruiker opgeslagen - geboortedatum en e-mailadres in het adresboek van onze diensten overgedragen. Wij verwerken deze gegevens van derden om onze gebruikers de mogelijkheid te bieden contacten in onze diensten op te slaan, een digitaal adresboek aan te maken en onze gebruikers in staat te stellen de integratie van adressen in wenskaarten en ansichtkaarten te vereenvoudigen. Dit is ook ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van de gebruiker. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die voor dit doel van derden, d.w.z. u, zijn verzameld, is art. 6 alinea. 1 zin 1 sub. f AVG.

 • Voor zover gebruikers ook een geboortedatum van contacten in hun adresboek in onze diensten hebben opgeslagen of de geboortedatum is overgedragen naar het adresboek in onze diensten bij het openen van de contacten op het eindapparaat, zullen gebruikers herinneringen ontvangen van aanstaande verjaardagen van hun contacten opgeslagen in het adresboek door middel van pushmeldingen en/of per e-mail. We hebben een legitiem belang om bestaande klanten attent te maken op ons aanbod om wenskaarten en ansichtkaarten te sturen door middel van serviceherinneringen voor aanstaande verjaardagen van hun contacten. Onze gebruikers hebben een legitiem belang bij het gebruik van deze service om herinneringen te ontvangen. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die voor dit doel van derden, d.w.z. u, zijn verzameld, is art. 6 (1) zin 1 sub f AVG.

In geen geval verwerken wij de door onze gebruikers zelf ingevoerde of verzonden gegevens over hun contacten in het adresboek om zelf contact met u op te nemen.

Wij zorgen voor de bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokken derde door middel van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zoals b.v. versleuteling van de gegevens.

3.    Categorieën van gegevens

De categorieën persoonsgegevens die van derden worden verzameld in overeenstemming met paragraaf 2 hierboven zijn als volgt

 • Stam- of basisgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, indien van toepassing)

 • Contactgegevens (postadres, e-mailadres indien van toepassing en telefoonnummer indien verstrekt door de gebruiker).

4.    Bron van de gegevens

Wij ontvangen uw gegevens uitsluitend van de gebruikers van onze diensten, voor zover zij via onze diensten wenskaarten en ansichtkaarten versturen of gebruik maken van de mogelijkheid om onze digitale adresboekfunctie te gebruiken en daarbij handmatig informatie van derden invoeren of verzending via toegang tot de op het eindapparaat opgeslagen contacten.

5.    Ontvangers, categorieën ontvangers

Voor de verwerking van uw gegevens maken wij gebruik van speciale externe dienstverleners zoals IT-dienstverleners, aanbieders van e-commerce/webshopsoftware, digitale ondersteuningssystemen, dienstverleners voor e-mailbezorging en hostingdienstverleners. Deze worden door ons zorgvuldig geselecteerd en gecontracteerd, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden (zoals transportbedrijven voor het verzenden van wenskaarten en ansichtkaarten naar u als ontvanger, enz.), als dit nodig is voor de uitvoering van een met de gebruiker gesloten overeenkomst in overeenstemming met art. 6 par. 1 zin 1 sub b AVG.

6.    Bewaartermijn en verwijdering van gegevens

Wij hebben zelf geen invloed op hoe lang gegevens van onze gebruikers in onze diensten worden bewaard, aangezien dit uitsluitend afhangt van de gebruiker en zijn of haar gebruik van de functionaliteiten die in onze diensten worden aangeboden. In principe blijven de gegevens echter opgeslagen zolang de gebruiker van onze diensten een gebruikersaccount heeft of zolang een gebruiker zijn of haar handmatig ingevoerde contacten in het adresboek niet verwijdert of bewerkt of de toegang tot contacten die zijn opgeslagen in de eindapparaat.

7.    Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten met betrekking tot de op u betrekking hebbende persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de AVG:

 • – Recht op toegang (art. 15 AVG),
 • - Recht op rectificatie (art. 16 AVG),
 • - Recht op verwijdering (art. 17 AVG),
 • - Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG),
 • - Recht om bezwaar te maken tegen verwerking (art. 21 AVG),
 • - Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG).

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in de lidstaat waar u woont, werkt of de plaats van de vermeende inbreuk.

8.    Aanvullende informatie over het recht van bezwaar

We willen er ook op wijzen dat voor zover uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van legitiem belang in het kader van de belangenafweging volgens art. 6 (1) lid 1 f) AVG heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Om uw bezwaar kenbaar te maken, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactkanalen vermeld in punt 1 hierboven en/of die vermeld in ons impressum.

Aanbiedingen, cadeaus & meer