Integritetspolicy för mottagare av gratulationskort och vykort (integritetspolicy för uppgifter som inte samlats in från den registrerade enligt art. 14 GDPR)

Med erbjudandet från MyPostcard.com GmbH, Hohenzollerndamm 3, 10717 Berlin (“MyPostcard“ eller “vi“) kan MyPostcards kunder skicka hälsningar och vykort till fysiska personer (“mottagare“) och lagra information om mottagarna i en adressbok i MyPostcard-appen. I detta sammanhang lagrar MyPostcard personuppgifter om mottagare som MyPostcard inte samlar in direkt från den registrerade. Denna integritetspolicy informerar mottagarna om vilka personuppgifter som behandlas av MyPostcard och deras rättigheter i enlighet med art. 14 GDPR.

Obs: Om du är kund hos MyPostcard eller besöker vår webbplats så hittar du information om behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter i vår “Integritetspolicy för MyPostcard.com GmbH:s tjänster“ på https://www.mypostcard.com/datenschutz.

1.    Ansvarig person och dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Den person som ansvarar för behandlingen av personuppgifter enligt art. 4 (7) GDPR är:

MyPostcard.com GmbH
Hohenzollerndamm 3
10717 Berlin
E-post: support@mypostcard.com

Om du har några frågor om insamlingen, behandlingen eller användningen av dina personuppgifter, eller om du vill få information, korrigera, blockera eller radera uppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud direkt på datenschutz@mypostcard.com eller via vår postadress med tillägget “dataskyddsombudet“.

2.    Behandlingsändamål och rättsliga grunder, skydd av dina legitima intressen

Användare av MyPostcard-tjänsterna kan lämna och lagra personuppgifter om tredje part inom ramen för de funktioner som görs tillgängliga för dem. Detta gäller följande funktioner och personuppgifter:

 • Användare av MyPostcard-tjänsterna har möjlighet att utforma personliga vykort och gratulationskort och skicka dem till tredje part. I detta sammanhang anger användarna mottagarens namn/förnamn och adress. Vi behandlar dessa uppgifter för att uppfylla användarens beställning i syfte att skicka hälsningen och vykortet och på så sätt uppfylla vår avtalsförpliktelse gentemot användaren. Utan behandling av dessa uppgifter är en korrekt hantering av användarens utskicksbeställning inte möjlig. Vi har ett legitimt intresse av att uppfylla de beställningar som våra användare gjort. Den rättsliga grunden för behandling av de uppgifter som samlats in från tredje part, dvs. dig, för detta ändamål är art. 6 (1) mening 1 lit. f GDPR.

 • Användarna har också möjlighet att skapa en adressbok för att få tillgång till kontakter till vilka användarna redan har skickat vykort och gratulationskort via våra tjänster, eller att manuellt lägga till kontakter själva. I detta fall kan användarna förse tredje part med efternamn, förnamn, adress, en e-postadress, telefonnummer, födelsedatum och relation till personen (familj, vän, företag osv.). Vi erbjuder också användarna möjligheten att automatiskt lägga till kontakter från de kontakter som finns lagrade på deras enhet och spara dem i sin adressbok i våra tjänster. På så sätt överförs de kontakter som användaren har sparat på sin enhet till adressboken i våra tjänster med deras efternamn, förnamn, adress och – om de har sparats av användaren –födelsedatum och e-postadress. Vi behandlar dessa uppgifter från tredje part för att erbjuda våra användare möjligheten att spara kontakter i våra tjänster, för att skapa en digital adressbok och för att göra det möjligt för våra användare att förenkla integreringen av adresser i gratulationskort och vykort. Detta är också vårt legitima intresse eller användarens legitima intresse. Den rättsliga grunden för behandling av de uppgifter som samlats in från tredje part, dvs. dig, för detta ändamål är Art. 6 para. 1 mening 1 lit. f GDPR.

 • I den utsträckning användarna även har lagrat ett födelsedatum för kontakter i sin adressbok i våra tjänster eller om födelsedatumet har överförts till adressboken i våra tjänster när de får tillgång till kontakterna på terminalenheten så kommer användarna att få påminnelser om kommande födelsedagar för de kontakter som är lagrade i deras adressbok via push-notiser och/eller via e-post. Vi har ett legitimt intresse av att uppmärksamma befintliga kunder på vårt erbjudande att skicka gratulationskort och vykort genom påminnelser om kommande födelsedagar för deras kontakter. Våra användare har ett legitimt intresse av att använda denna tjänst för att få påminnelser. Den rättsliga grunden för behandling av de uppgifter som samlats in från tredje part, dvs. dig, för detta ändamål är Art. 6 (1) mening 1 lit. f GDPR.

Under inga omständigheter behandlar vi de uppgifter som våra användare själva har angett eller överfört om sina kontakter i adressboken för att själva kontakta dig.

Vi säkerställer skyddet av den berörda tredje partens rättigheter och friheter och legitima intressen genom lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som t.ex. kryptering av uppgifterna.

3.    Uppgiftskategorier

De kategorier av personuppgifter som samlas in från tredje part i enlighet med avsnitt 2 ovan är följande

 • Grundläggande uppgifter (efternamn, förnamn, födelsedatum, om tillämpligt)

 • Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress i förekommande fall och telefonnummer om användaren tillhandahållit detta).

4.    Uppgifternas källa

Vi får dina uppgifter uteslutande från användarna av våra tjänster, i den mån de skickar gratulationskort och vykort via våra tjänster eller utnyttjar möjligheten att använda vår digitala adressboksfunktion och därmed manuellt matar in information från tredje part eller tillåter överföring via åtkomst till de kontakter som finns lagrade på deras enhet.

5.    Mottagare, kategorier av mottagare

För att behandla dina uppgifter använder vi särskilda externa tjänsteleverantörer, t.ex. leverantörer av IT-tjänster, leverantörer av programvara för e-handel/webbshop, digitala stödsystem, leverantörer av e-posttjänster och leverantörer av webbhotellstjänster. Dessa är noggrant utvalda och kontrakterade av oss, är bundna av våra instruktioner och övervakas regelbundet. Dessutom kan vi komma att lämna dina personuppgifter till tredje part (t.ex. fraktföretag för att skicka gratulationskort och vykort till dig som mottagare etc.), om detta är nödvändigt för att genomföra ett avtal som ingåtts med användaren i enlighet med art. 6 para. 1 p. 1 lit. b GDPR.

6.    Lagringsperiod och radering av uppgifter

Vi har inget inflytande över hur länge uppgifter från våra användare lagras i våra tjänster, eftersom detta enbart beror på användaren och hur han eller hon använder de funktioner som erbjuds i våra tjänster. I princip förblir dock uppgifterna lagrade så länge som användaren av våra tjänster har ett användarkonto eller så länge som användaren inte raderar eller redigerar sina manuellt inmatade kontakter i adressboken eller återkallar åtkomsten till kontakter som är lagrade på enheten.

7.    Dina rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter när det gäller de personuppgifter som rör dig i enlighet med bestämmelserna i GDPR:

 • – Rätt till tillgång (artikel 15 i GDPR),
 • – Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR),
 • – Rätt till radering (artikel 17 i GDPR),
 • – Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i GDPR),
 • – Rätt att invända mot behandling (artikel 21 i GDPR),
 • – Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR).

Du har också rätt att lämna in ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet för dataskydd i den medlemsstat där du bor, arbetar eller där den påstådda överträdelsen ägt rum.

8.    Kompletterande information om rätten till invändning

Vi vill också påpeka att i den mån dina personuppgifter behandlas på grundval av legitimt intresse inom ramen för intresseavvägningen enligt artikel 6.1 i EG-fördraget, kan du göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. Enligt 6 (1) mening 1 f) GDPR har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. För att förklara din invändning kan du när som helst kontakta oss via de kontaktkanaler som nämns i punkt 1 ovan och/eller de som anges i vårt impressum.

Erbjudanden, presenter och mer