Algemene voorwaarden MyPostcard

§ 1 Toepassingsgebied

(1) Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op de website www.mypostcard.com en onze mobiele applicaties MyPostcard App (hierna te noemen het aanbod) gesloten overeenkomst tussen ons,

MyPostcard.com GmbH
Hohenzollerndamm3
10717 Berlijn

conform § 27a UStG USt.-ID: DE292565115
Registratienummer: HRB 154570B
Geregistreerd bij Amtsgericht Charlottenburg, Berlijn
Directeur: Oliver Kray

en u als onze klant. De AV gelden ongeacht of u consument of ondernemer bent.

(2) Alle tussen u en ons in het kader van het gebruik van het portal gesloten overeenkomsten zijn gebaseerd op deze AV, onze schriftelijke bevestiging van uw bestelling en onze verklaring van aanvaarding

(3) Bij de totstandkoming van een overeenkomst is de op dat moment geldende versie van de AV doorslaggevend.

§ 2 Totstandkoming overeenkomsten

(1) De presentatie en het aanbod van ansichtkaarten in ons aanbod vormen geen bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.

(2) Door verzending van de bestelling van een MyPostcard-kaart via ons aanbod door te klikken op de knop "verzenden tegen betaling" plaatst u een rechtsgeldige bestelling.

(3) Een overeenkomst komt pas tot stand zodra wij uw bestelling accepteren via een verklaring van aanvaarding of door verzending van de bestelde ansichtkaarten.

(4) Bestellingen voor wereldwijde bezorging van een ansichtkaart kunnen wij uitsluitend aanvaarden tegen een bedrag van EUR 1,99.

(5) Mocht bezorging van de door u bestelde ansichtkaarten niet mogelijk zijn, dan zien wij af van een verklaring van aanvaarding. In dat geval komt er geen overeenkomst tot stand. "Wij zullen u in dat geval onmiddellijk informeren en reeds gedane betalingen onmiddellijk terugstorten.

§ 3 Annuleringsrecht

(1) Wij bedrukken de voorzijde van de ansichtkaarten met motieven die u zelf kiest uit ons aanbod (individuele ansichtkaart). De achterzijde wordt voorzien van een tekst die u zelf kiest. Onze ansichtkaarten zijn bijgevolg producten die worden vervaardigd conform de specificaties van de klant. Overeenkomstig § 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB heeft u dan ook geen annuleringsrecht.

§ 4 Leveringsvoorwaarden en voorbehoud van betaling vooraf

(1) Wij behouden ons het recht voor de levering in delen uit te voeren, indien redelijkerwijs verwacht mag worden dat u daarmee akkoord gaat .

(2) De levertermijn binnen Duitsland bedraagt 1-2 werkdagen, wereldwijd circa 3-5 werkdagen, tenzij anders is overeengekomen. De termijn gaat in met de totstandkoming van de overeenkomst.

(3) Voor bestellingen van klanten die wonen in het buitenland of daar zijn gevestigd hebben of bij gegronde twijfel omtrent de kredietwaardigheid, behouden wij ons het recht voor pas na ontvangst van de aankoopprijs te leveren (voorbehoud van betaling vooraf). Indien wij gebruikmaken van het voorbehoud van betaling vooraf, zullen we u daar onmiddellijk over berichten. In dat geval gaat de levertermijn in met betaling van de koopprijs en de verzendkosten.

§ 5 Prijzen en Verzendkosten

(1) Alle prijzen vermeld in ons aanbod zijn netto inclusief btw en de desbetreffende verzendkosten.

(2) De verzendkosten zijn inbegrepen bij de in ons aanbod vermelde prijzen. De totaalprijs inclusief btw en de desbetreffende porto-/verzendkosten wordt ook in het bestelvenster vertoond voordat u de bestelling plaatst.

§ 6 Betalingsvoorwaarden, verrekening en retentierecht

(1) De koopprijs inclusief verzendkosten is meteen verschuldigd na het plaatsen van de bestelling.

(2) U kunt de koopprijs en de verzendkosten desgewenst overmaken naar het in ons aanbod vermelde rekeningnummer, ons machtigen tot incasso of betalen via EC-/Maestro- of creditcard of PayPal. Bij machtiging tot incasso of betaling via EC-/Maestro- of creditcard zullen we het bedrag niet eerder afschrijven dan het onder 1 bedoelde tijdstip. Machtigingen tot incasso gelden tot wederopzegging ook voor latere bestellingen.

(3) U bent niet bevoegd tot verrekening met onze vorderingen, tenzij uw tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld en niet betwist worden. U bent voorts bevoegd tot verrekening met onze vorderingen indien u op grond van dezelfde overeenkomst reclameert of tegenvorderingen heeft ingesteld.

(4) Als klant kunt u uitsluitend retentierecht uitoefenen indien uw tegenvordering voortvloeit uit dezelfde overeenkomst.

(5) Indien ik kies voor "SEPA-incasso", machtig ik de ontvanger betalingen af te boeken van mijn rekening op basis van een machtiging tot incasso. Daarbij geef ik mijn bank opdracht de door de ontvanger van mijn rekening af te boeken incasso-opdrachten te verwerken.
Attentie: Ik kan binnen acht weken na de datum van afboeken terugstorting van het desbetreffende bedrag verlangen. Hierbij zijn de met mijn bank overeengekomen voorwaarden van toepassing.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is voldaan.

§ 8 Garantie

(1) Wij zijn conform de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen aansprakelijk voor tekortkomingen in de geleverde goederen. De verjaringstermijn voor de wettelijke aansprakelijkheid voor tekortkomingen bedraagt twee jaar en gaat in met de aflevering van de goederen.

(2). De opdrachtnemer aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de door de opdrachtgever verstrekte foto's voor de productie van de ansichtkaarten. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de foto's, met name voor de resolutie van zijn kleurenfoto's die hij dient te controleren alvorens zijn bestelling rechtsgeldig te plaatsen.

(3). MyPostcard Postkarten App Berlin UG aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele kleurverschillen met het oorspronkelijke bestand en de door de opdrachtnemer afgedrukte ansichtkaart.

(4) Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel tijdens het vervoer ontstane beschadigingen.

§ 9 Aansprakelijkheid

(1) Wij zijn jegens u aansprakelijk bij alle contractuele en buitencontractuele aangelegenheden indien er sprake is van opzet en grove nalatigheid zoals omschreven in de desbetreffende wettelijke bepalingen ter zake van schadevergoeding of compensatie van vergeefse uitgaven.

(2) In overige gevallen zijn wij uitsluitend aansprakelijk - tenzij onder 3 anders is bepaald - bij schending van een contractuele verplichting, die slechts nagekomen kan worden bij deugdelijke uitvoering van de overeenkomst en op nakoming waarvan u als klant mag vertrouwen (zog. kardinale verplichting), en wel beperkt tot vergoeding van de voorzienbare en kenmerkende schade. In alle overige gevallen is aansprakelijkheid onzerzijds onder voorbehoud van het bepaalde onder 3 uitgesloten.

(3) De bovenstaande bepalingen inzake beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid laten onze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de dood, lichamelijk letsel of gezondheidsschade en op grond van de wet inzake de productaansprakelijkheid onverlet

§ 10 Auteursrechten

U garandeert dat de door u geüploade foto's geen inbreuk maken op de rechten van derden en dat u ons vrijwaart van alle aanspraken van houders van auteursrechten tegen ons op grond van door u veroorzaakte inbreuken. Hetzelfde geldt voor door u gebruikte teksten of andere media. De opdrachtgever verleent de opdrachtnemer het recht zijn gegevens te gebruiken voor de uitvoering en kwaliteit van de ansichtkaartenservice en op de gewenste postkaart te vermelden alsmede te overhandigen aan een bezorger van zijn keuze en deze te belasten met de levering. Wij behouden ons het recht voor de productie en verzending te weigeren van ansichtkaarten met racistische, obscene en discriminerende afbeeldingen alsmede ansichtkaarten die ons inziens inbreuk maken of dreigen te maken op de rechten van derden. Wij zullen u in dat geval berichten dat we de kaart niet in productie nemen en de door u verrichte betalingen terugstorten.

§ 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing onder uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Indien u de bestelling heeft geplaatst als consument en ten tijde van uw bestelling gewoonlijk verblijft in een ander land, is het dwingende recht van dat land van toepassing, ongeacht de rechtskeuze in 1.

(2) Bent u ondernemer en bent u ten tijde van de bestelling gevestigd in Duitsland, is uitsluitend de rechter op onze vestigingsplaats bevoegd. Voor het overige is de desbetreffende wetgeving van toepassing op de lokale en internationale bevoegdheid.

Aanbiedingen, cadeaus & meer